พานักเรียนเกี่ยวข้าวนอกตำรา เรียนรู้การทำนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นางจิตจุฑา สุขสมจิตร และคณะครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พานักเรียนเกี่ยวข้าวนอกตำรา เรียนรู้การทำนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกทักษะการทำนาตามวิถีชุมชน ปลูกฝังนิสัยการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้แก่นักเรียน และเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมการทำนาตามวิถีชุมชนคนกงไกรลาศ ณ แปลงนาสาธิต โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา