พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  เป็นประธานในการเปิดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  ประจำปีการศึกษา 2564  เพื่อฝึกอบรมเยาวชนให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รู้จักการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและผู้อื่น มีใจเมตตากรุณา มีจิตอาสา บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ณ สนามกีฬาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา