พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  พร้อมด้วยนางจิตจุฑา  สุขสมจิตร์  และ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน  รองผู้อำนวยการฯ จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖ (๑๐๑ ปี ยุวกาชาดไทย)  ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  ประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร คณะครูและสมาชิกยุวกาชาดเข้าร่วมพิธี ได้แก่  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  โรงเรียนไกรในวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก  โรงเรียนอุดมดรุณี  และโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  โดยมี  นายธวัชชัย  ชูหน้า  ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ณ  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา