พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม. ๓ และม. ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖  นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือ การกล่าวปัจฉิมโอวาทจากท่านผู้อำนวยการฯ และกิจกรรมมอบของที่ระลึก มอบดอกไม้แสดงความยินดีจากคณะครู พี่ๆ น้องๆ ชาวแสด – ขาว  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษา  ณ  หอประชุมเกตุเพชร  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา