พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้จัดให้มีพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นประธาน พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการ นายวัชรินทร์ ม่วงเขียว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เพื่อเป็นการเปิดการเรียนการสอนลูกเสืออย่างเป็นทางการ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ณ สนามกีฬา โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา