พิธีเข้าประจำกองและประดับบ่าลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีเข้าประจำกองและประดับบ่าลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา