พิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี 2565

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565  นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศ  มอบหมายให้ นางสมพร  สินสมุทร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  เป็นประธานในการเปิดพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด  ประจำปี 2565 ถวายความจงรักภักดีในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์อุปถัมภกสภากาชาดไทย  และถวายพระพร  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  องค์อุปนายิกา สภากาชาดไทย  ณ ฐานกิจกรรม  ชั้น ม.2 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา