มอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนกล้าแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นตัวแทนเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม มอบเกียรติบัตร ให้กับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ชมรมต้นกล้าทำดีศรีกงไกรลาศ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนกล้าแผ่นดิน ในการสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนอาสา ภายใต้โครงการกล้าแผ่นดิน ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมศีล 5 ค่านิยมหลัก 12 ประการ และขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ประจำปีพุทธศักราช 2563  ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา