มอบเกียรติบัตรยอดนักออมดีเด่นและยุวชนรักการออม โครงการส่งเสริมการออม

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2563  และมอบเกียรติบัตรยอดนักออมดีเด่นและยุวชนรักการออม เนื่องในโครงการส่งเสริมการออม ประจำปี 2563 ของธนาคารออมสินโรงเรียน สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน สาขากงไกรลาศ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการออม และเห็นคุณค่าของการออมเงิน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา