มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้มีจิตอาสา ช่วยเหลือกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

วันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๖  นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้มีจิตอาสา ช่วยเหลือกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๕  จำนวน ๑๐ คน  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป  ณ  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา