มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับคณะครูและนักเรียน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  นายสารัตน์  พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  มอบเกียรติบัตรจากสำนักงานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยให้กับคณะครูนักเรียนผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยในโครงการ PASTOMORROW โดยมีนางน้ำเงิน สำอางค์ยอด นายจีระศักดิ์  พวงขจร  นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข์  และนายยชอนันต์  อุ่นสกุล  เป็นครูผู้ควบคุมเกียรติบัตรจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม  ให้กับครูและนักเรียนผู้เป็นวิทยากรสอนการแสดงประกอบขบวนแห่เนื่องในงานเทศกาลกินปลา  มีผลทำให้การแสดงประกอบขบวนแห่ของ อบต.บ้านใหม่สุขเกษมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยมีนางน้ำเงิน สำอางค์ยอด เป็นครูที่ปรึกษา