มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร ที่ผ่านการทดสอบกำลังใจ กระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต

วันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๖  นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาวิชาทหารจำนวน  ๑๖  นาย  ที่ผ่านการทดสอบกำลังใจ  กระโดดหอสูง  ๓๔  ฟุต  จากกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๓  ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  จังหวัดพิษณุโลก  เมื่อวันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ที่ผ่านมา  ณ  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา