มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๖  นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยพะเยา  และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสุโขทัย เพื่อแสดงความชื่นชมที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยความวิริยะอุตสาหะ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๕  ณ  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา