มอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จำนวน 19 ทุน ทุนละ 1,000บาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ณ ห้องไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา