มาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019