มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส