ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษารูปแบบ Active Learning

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษารูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเหนือ) รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5-20 พฤษภาคม 2564 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถสร้างและใช้นวัตกรรมจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบ GPAS 5 Steps ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาในการอบรม ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 Work From Home