ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกท่านสู่รั้ว แสด-ขาว

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกท่าน สู่รั้วแสด-ขาว ด้วยความยินดียิ่ง