ยุวเกษตรกรโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565  นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้นายเฉลิมพงศ์  ศรีม่วง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และตัวแทนนักเรียนจำนวน 18 คน เข้าร่วมการประชุมและลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มยุวเกษตรกร จัดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ  ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา