รณรงค์กำจัดลูกน้ำ และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

วันที่ 30 กันยายน 2563 นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวรโรงเรียนทุกวันพุธ ตามมาตราการการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอำเภอกงไกรลาศ โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นสำรวจภาชนะใส่น้ำและใส่ทรายอะเบท คว่ำภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อป้องกันยุงลาย และเก็บเศษวัสดุต่างๆ ให้มิดชิดเพื่อไม่ให้เกิดน้ำขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา