รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี) เพื่อสร้างแกนนำนักเรียนและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด นักเรียนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา