รวบรวมและบันทึกข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์COVID-19

วันที่ 29 เมษายน 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยนางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฯ และครูผู้รับผิดชอบ ร่วมกันรวบรวมและบันทึกข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 COVID-19 ของนักเรียน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ส่งต่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2564 ต่อไป ณ ห้องประชุม 50 ปี โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา