รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เยี่ยมชมฐานกิจกรรมและพบปะนักเรียน ม.4-ม.6

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.10 น. นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินปาน รองผู้อำนวยการฯ เยี่ยมชมฐานกิจกรรมและพบปะนักเรียน ม.4-ม.6 เพื่อทบทวนระเบียบและการปฏิบัติตนในสถานศึกษาของนักเรียน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ฐานกิจกรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา