รับการนิเทศ ติดตามตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  นายสารัตน์  พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ  หัวหน้ากลุ่มงาน  และคณะครู  ร่วมต้อนรับ  นายศราวุธ  คำแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  พร้อมด้วยคณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามตรวจเยี่ยม  การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และให้แนวทางการจัดการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง