รับการนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินกิจกรรมขยายผล โรงเรียนเครือข่ายมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน นางจิตจุฑา สุขสมจิตร รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้ารับการนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินกิจกรรมขยายผล โรงเรียนเครือข่ายมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2564 โดยโรงเรียนอุดมดรุณี  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมไทยคม  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา