รับฟังแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษา  ณ ห้องประชุมไทยคม  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา