รับมอบชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร็ว

นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  มอบหมายให้นางสมพร สินสมุทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และนางจริญ สระชุ่ม หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนฯ เป็นตัวแทนรับมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit  (ATK) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย โดยนายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เพื่อใช้ทดสอบหาเชื้อโควิด-19 ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสุโขทัย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย