รับมอบทุนสนับสนุนการแข่งขันกีฬา จากครูสายทอง หลากจิตร

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ครูสายทอง หลากจิตร ข้าราชการบำนาญ ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนสำหรับดำเนินงานกีฬาสีให้กับนักเรียน สีละ 500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท โดยมี นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการ  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ครู และตัวแทนนักเรียนแต่ละสี เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องอำนวยการ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา