รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร การประกวดคลิปวีดีโอ TikTok หัวข้อ “เลือกตั้ง ๖๖ อย่างมีคุณภาพ”

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
นางนวนิตย์ เด่นสมบูรณ์ ครูผู้ฝึกสอน และ นางสาวจิตตานันท์ เทศทัน นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้ารับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร การประกวดคลิปวีดีโอ TiKTok หัวข้อ “เลือกตั้ง 66 อย่างมีคุณภาพ” จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (แห่งใหม่)