รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2567 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาได้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ไม่เว้นวันหยุดราชการ นำโดย นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วย นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการ นางสุภาวดี นวลจีน หัวหน้างานรับนักเรียน และคณะครู ปฏิบัติหน้าที่รับนักเรียน ณ ห้องไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา