รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบเกียรติบัตรให้แก่ ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษ์ทอง นายติณณภัทร์ นาคม ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และนางสาวปริญญาดา ปั้นทิมนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดบรรยายธรรม ช่่วงชั้นที่ ๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ระดับภาคคณะสงฆ์ (ภาค ๕) ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา