รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่2/2565

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)จากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือน และเป็นมาตราการป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 43 คน ณ ห้องประชุมไทยคม  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา