รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1-2)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ปีงบประมาณ-2565-ไตรมาสที่-1-2รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 3-4)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ปีงบประมาณ-2565-ไตรมาสที่3-4รายงานระบบบัญชีขั้นพื้นฐาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1 -2)

รายงานค่าใช้จ่ายe-budjet-รอบ-6-เดือน-ไตรมาสที่-1-2-ต.ค.65-มี.ค.65