รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 (ฉบับสรุป)