ร่วมบริจาคเงินนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตูมที่ประสบไฟไหม้

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566  นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคที่ได้จากนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตูม ที่ประสบอัคคีภัย 44/1 หมู่ 6 ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  ณ โรงเรียนบ้านหนองตูม  จังหวัดสุโขทัย