ร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำนวัตกรรมการเรียนการสอน ระยะกลางน้ำ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะครู  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำนวัตกรรมการเรียนการสอน ระยะกลางน้ำ โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเหนือ โดยมีนางสาวจิดาภา บุญสร้างสม โค้ชจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนางประพรศิลป์ ชมนก ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการ  โดยการประชุมครั้งนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet