ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมวางแผนขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง และนางสาวอภิวรรณ แก้วภูสี งานวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมวางแผนขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา โดยมีนายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เป็นประธานเปิดงานและดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก