ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔  นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  มอบหมายให้นางจิตจุฑา  สุขสมจิตร์  รองผู้อำนวยการฯ  ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม  ๔๒ โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  เพื่อใช้ในการศึกษา  หน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐  เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาสารานุกรมไทยฯ  ได้อย่างทั่วถึงตามพระราชปณิธาน  ณ  อาคารวรรณกลาง  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย