ร่วมพิธีแห่ผ้าไตรพิเศษ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ

วันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๖  นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นางสมพร  สินสมุทร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมพิธีแห่ผ้าไตรพิเศษ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  ที่จะก่อให้เกิดความรัก  ความสามัคคีในหมู่คณะสืบต่อไป  ณ  ศาลาการเปรียญ  วัดกงไกรลาศ