ร่วมอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้คุณครูประพาพร ไกรกิจราษฎร์ นำนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รุ่นที่ 1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศศึกษา การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (โรคเอดส์) และ การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรให้แก่เยาวชน มีทักษะชีวิตในการป้องกันตัวเอง ทักษะการคิด การวิเคราะห์ ทักษะการต่อรอง ทักษะการปฏิเสธ และมีความมั่นใจในตัวเองในการป้องกันท้องไม่พร้อม จัดโดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลป่าแฝก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลป่าแฝก