ร่วมอบรมโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กเเละเยาวชน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565  นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน ดูแลสภานักเรียนเข้าอบรมโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กเเละเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปกครองระบบประชาธิปไตย บทบาท อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา บทบาทของเยาวชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงาน และขับเคลื่อนกิจกรรมของสภานักเรียนต่อไป ณ  ห้องประชุม 50 ปี โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา