ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยนางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฯ และครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย