ร่วมโครงการอบรมค่ายทักษะชีวิตโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดและสร้างภูมิคุ้มกันให้รู้เท่าทันสื่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ปี 2564

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมโครงการอบรมค่ายทักษะชีวิตโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดและสร้างภูมิคุ้มกันให้รู้เท่าทันสื่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ปี 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ป้องกันปัญหายาเสพติด และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้รู้เท่าทันสื่อภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2 -3 กันยายน 2564