ลงทะเบียนเรียน แจกอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนชั้นม. 2 ,ม.3 ม.5 และ ม. 6

ก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำโดย นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนการไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมรับลงทะเบียนเรียน และแจกอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โดยกำหนดช่วงเวลาการเข้ามาในโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 20-31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2564 เพื่อลดความแออัด และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก อสม. บ้านแป้ง มาช่วยตรวจคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา