ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การดำเนินงานเก็บขยะนอกพื้นที่

วันที่ 24 มกราคม 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การดำเนินงานเก็บขยะนอกพื้นที่ กับเทศบาลตำบลกงไกรลาศ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกงไกรลาศ ชั้น 2