ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน การรับทราบเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ ครอบครัว ฐานะทางการเงิน  ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและเรื่องอื่นๆ  ที่สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือ แก้ไข หรือส่งเสริมนักเรียนทั้งในด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ ได้ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งนับเป็นกิจกรรมสำคัญของ “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”