วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียน รวมพลังรณรงค์แสดงเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับรู้และตระหนักถึงภัยของยาเสพติด และเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน
ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ส่งถึงผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาอีกด้วย ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา