วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2567

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมเป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ “กำเนิดอาณาจักรสุโขทัยและความรุ่งเรืองอาณาจักรสุโขทัย” ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย นอกจากนี้ได้ควบคุมนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จำนวน ๑๐ คนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักสำนึกรักท้องถิ่นสุโขทัย ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย