วันแรกของการเปิดเรียน Onsite 100% ภาคเรียนที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ให้โอวาทนักเรียน กิจกรรมหน้าเสาธง ในวันแรกของการเปิดเรียน Onsite 100%  นักเรียนทุกคนมาเรียนที่โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 พร้อมให้วาทธรรมประจำสัปดาห์กับนักเรียน ความว่า “บัณฑิตย่อมฝึกฝนตนเอง”