วิทยากรบรรยายกิจกรรม Community Exchang และถ่ายทอดความรู้การขับร้องเพลงมาร์ช

วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากร จากคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อบรรยายในหัวข้อกิจกรรม Community Exchange และถ่ายทอดความรู้การขับร้องเพลงมาร์ช
คณะมนุษยศาสตร์ แก่นิสิตชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๔๐๐ คน ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร